Анхаарлаа дээд зэргээр төвлөрүүлж, өндөр бүтээмжтэй ажиллах 10 хүчин зүйлс